tạo liên kết Cách tạo liên kết (hyper link) tới các trang web khác
Sau khi có tranh ảnh và bài viết, chắc
bạn cũng muốn có một vài links tới các
trang khác. Trang của bạn và những
trang mà bạn thích. Rồi cũng phải có một
chỗ mà người đến thăm chỉ cần click vào đó là có thể viết thư cho bạn. Chỗ đó có thể là
một từ, một câu hay một bức ảnh. Trang
này bạn đang xem dở nhưng bạn vẫn có
thể ngó qua [trang trước] một chút. Gõ
vào bức ảnh bên bạn cũng được kết quả
tương tự. Sau đây là html code của 2 liên kết trên. Code:
Trang này bạn đang xem dở nhưng bạn
vẫn có thể ngó qua [<a
href="ihtml_2.htm">trang trước</a>]
một chút. <a href="ihtml_index.htm"><img
src="h_clinton.gif" border="0"
alt="Go vao day de quay ve trang
index"></a>
Dùng cặp TAG <a href=""></a>, bạn có
thể biến nhiều objects thành links. Trong ví dụ này, bạn có bức ảnh của
Hillary Clinton và hai chữ "trangtrước"
làm liên kết (links). Chỉ cần gõ vào đó là
bạn đã bước sang trang khác. Links
không chỉ giới hạn trong website của
bạn, nó có thể đưa bạn đi khắp nơi trên internet. Sau đây là code của một
trang với links tới các trang khác, ví dụ
trang web của [Nhạc Giải Trí] : Code:
[<a href="http://
namhungclub.go.to"
target="_new">Nhạc Giải Trí</a>]Ở ví dụ
trên, bạn thấy một đoạn code mới, đó là
target="_new". Nếu biết tiếng Anh, chắc bạn cũng suy ra được ý nghĩa của đoạn
code đó. Nó có tác dụng chỉ cho trình
duyệt (browser) biết sẽ phải mở trang
web đó trong một cửa sổ mới (target =
đích, new = mới). Target còn có thể
mang những giá trị sau: "_blank" (như "_new"), "_top",
"_parent", "_self" (3 giá trị này chỉ
dùng cho những trang web có chứa
frame - sễ đề cập đến sau). Và đây là cách tạo một email-link: Chắc bạn cũng thấy trên nhiều trang web
có những link mà chỉ càn gõ vào nó là
chương trình e-mail tự động mở ra cho
bạn viết thư tới một địa chỉ đã được định sẵn,
nhiều khi tiêu đề (subject) của e-mail
cũng đã có sẵn. Gõ [vào đây] hoặc vào biểu tượng bên để gửi e-mail cho tôi. Code:
<html>
<body bgcolor="white" link="blue"
alink="white"> <font face="verdana" size="2">
Gõ [<a
href="mailto:boythattinh_timbomoi@yahoo.com">vào
đây</a>] hoặc vào biểu tượng bên để gửi e-
mail cho tôi. <a
href="mailto:boythattinh_timbomoi@yahoo.com? subject=Test&body=This is a
test"><img
src="ihtml_mail_button.jpg"
border="0"></a>
</font> </body>
</html>Thay vì địa chỉ một trang web,
bạn chỉ cần đưa mailto: và địa chỉ e-mail,
muốn có subject và text sẵn, chỉ cần
thêm ?subject=tiêu đề&body=text Màu của liên kết: Trong trang web này, bạn thấy liên kết
nào cũng màu xanh, gõ vào thì
thành màu trắng, sau khi gõ thì màu
xám. Ðiều đó được thực hiện bởi các đoạn
code sau (trong body tag): <body
bgcolor="white" link="blue" alink="white" vlink="gray"> (alink=
active link, vlink= visited link) ImageMap - thoạt nhìn thì phức tạp
nhưng lại rất đơn giản Trên một số trang web, bạn thấy một bức
tranh mà khi gõ chuột vào mỗi góc có
thể tới một trang mới. Ở đó người ta sử dụng
một bức tranh, một tấm ảnh để làm liên kết.
Ðể định vị từng khu vực trên bức ảnh, người
ta sử dụng tọa độ của từng khu vực đó. Bạn thử gõ vào trán, miệng, mũi, cổ của Hillary
Clinton để xem ví dụ. Cái đó gọi là
ImageMap, sử dụng Code sau: Code:
<img src="h_clinton.gif"
width="117" height="158"
border="0" usemap="#Hillary"> <map name="Hilarry">
<area href="link_1.htm" alt="Trang
web 1" shape="rect"
coords="29,24,82,52">
<area href="link_2.htm" alt="Trang
web 2" shape="rect" coords="25,58,82,84">
<area href="link_3.htm" alt="Trang
web 3" shape="rect"
coords="25,82,81,103">
<area href="link_4.htm" alt="Trang
web 4" shape="rect" coords="33,106,84,140">
</map>Trong đó bạn đặt một bức ảnh là
MAP bằng USERMAP:
usemap="#Hillary", chia phần trên
map bằng AREA, quy định tọa độ của từng
phần trên map bằng COORDS: coords="29,24,82,52", quy định liên
kết của từng phần bằng TAG quen thuộc
HREF, định hình cho từng phần bằng
SHAPE: shape="rect". SHAP còn có
thể mang giá trị circle (tròn) , poly
(polygon = đa giác). Bạn có thể sử dụng COORDS như sau: * Nếu shape = "rect": coords="x1,y
* 1,x2,y2", trong đó x1,y1 là tọa độ
góc trên bên trái và x2,y2 là tọa độ của
góc dưới bên phải của hình chữ nhật tính từ
góc trên bên trái của bức ảnh. Nếu
shape = "circle": coords="x,y,r", trong đó x,y là tọa độ của tâm hình tròn
tính từ góc trên bên trái của bức ảnh và
r là bán kính hình tròn.
* Nếu shape = "poly":
coords="x1,y1,x2,y2,...,x
n,yn", trong đó xn,yn là tọa độ của từng góc của đa giác tính từ góc trên bên
trái của bức ảnh. Ðể tính được tọa độ của từng AREA, bạn dùng
một phần mềm xử lý ảnh như Corel
PhotoPaint 10, PaintShop Pro 7...
hoặc phải đoán và thử dựa vào kích cỡ của
bức ảnh. Hãy gõ vào minh họa bên để
xem chi tiết.

Polaroid