Snack's 1967
Dùng form này, bạn có thể ghi vào sổ
lưu bút, gửi ý kiến tới người chủ
website... Ðể có được form như trên,
bạn phải viết HTML Code sau: Code:
<form method="post"
action="mailto:webmaster@tridung.de"> Tên bạn: <input type="text"
size="30" name="ten"> E-Mail: <input type="text"
size="30" name="e-mail"> Giới tính:<input type="radio"
value="f" name="sex" checked> nữ
<input type="radio" value="m"
name="sex"> nam Bạn thích:<input type="checkbox"
value="Xem TV" name="TV"> xem
TV <input type="checkbox"
value="Doc sach" name="Book"> đọc
sách Bạn đến từ: <select
name="land"><option
value="VN">Vietnam <option
value="USA"> USA <option
value="De"> Germany</select> Bạn nói tiếng: <select
name="language" size="2"><option
value="Viet">Viet <option
value="Engl"> Anh <option
value="Deutsch"> Duc</select> Lời nhắn nhủ: <textarea cols="10"
rows="3" name="tin">Viết vào đây</
textarea> <input type="submit"
value="send">
<input type="reset" value="clear">
</form>* Cặp TAG <form></form>
khai báo với browser một form, giữa cặp
TAG này là các (cặp) TAG khác của form. * Một form có 2 phương thức (
method): post và get, ở ví dụ này ta đề
cập đến phương thức post.
* <action=""> quyết định cho hành động
của form khi nút send được nhấn. Trong
ví dụ này là gửi e-mail tới địa chỉ webmaster@tridung.de * <input type = "text" name="ten"
size="30"> tạo ra một control cho
phép bạn nhập tên vào form. Control
này có tên là "ten", kích cỡ là "30".
Tên và kích cỡ bạn có thể tuỳ chọn. * <input type = "text" name="thu"
size="30"> tạo ra một control cho
phép bạn nhập e-mail vào form.
Control này có tên là "e-mail", kích
cỡ là "30". Tên và kích cỡ bạn có thể tuỳ
chọn. * <input type="radio" value="f"
name="sex" checked> nữ và <input
type="radio" value="m"
name="sex"> nam: cho phép bạn
chọn giới tính. Trong control thứ nhất,
bạn thấy chữ checked và đồng thời ở form, giới tính nữ
cũng được chọn sẵn.
* <select name="land"><option
value="VN">Vietnam <option
value="USA"> USA <option
value="De"> Germany</select> cho phép bạn chọn nước từ một list có sẵn. * <select name="language"
size="2"><option value="Viet">Viet
<option value="Engl"> Anh <option
value="Deutsch"> Duc</select> cho
phép bạn chọn tiếng từ một list có sẵn
nhưng ở đây size="2" có nghĩa là list này có 2 dòng (bạn thấy cả Viet và
Anh) * <textarea cols="10" rows="3"
name="tin">viết vào đây</textarea>
tạo ra một control cho phép bạn viết cả
một đoạn text dài với nhiều dòng. rows
và cols cho phép bạn định kích cỡ của
control. Ðây là một cặp TAG mà ở giữa chúng bạn có thể viết sẵn Text. * <input type="submit"
value="send"> tạo ra một nút mang
tên "
send". Nếu gõ vào nút này, tất cả các
thông tin của form được gửi đi.
* <input type="reset" value="clear"> tạo ra một nút mang
tên "
clear" với tác dụng chuyển form về trạng
thái ban đầu.
Listing (odered & unodered list)
Nếu đang quen sử dụng Word, chắc bạn sẽ hỏi, làm thế nào để tạo được một danh sách
có thứ tự (numbering - 1, 2, 3, 4 ....)
hoặc có các dấu chấm tròn (bullets) ở đầu
từng dòng như dưới đây (danh sách
mua đồ ăn bà xã viết và tính cách của bả
psssst...) Rất đơn giản, bạn chỉ cần biết đến một số TAG
sau: <ol></ol> (ordered list) <ul></
ul> (unordered list) <li> (list) và
những thuộc tính của các TAG đó:
type="disc", type="square",
type="circle". Hai Lists trên được viết bằng HTML Code sau, bạn xem sẽ hiểu
ngay: Code:
<ol>
<li>Mua rau tươi nhà bà Tám béo</
li>
<li>Qua chợ Mơ mua chả ở quầy chị Hảo vẩu
cho rẻ</li> <li>4 lạng thịt băm trên chợ Cầu Giấy</li>
<li>1 con gà làm sẵn ở chợ Vĩnh Hồ</li>
</ol>
</font>
</td> <td width="50%" valign="top">
<font size="2" face="verdana,
arial, tahoma">
<ul type="circle">
<li>Ra vẻ thích ăn đồ đắt tiền</li>
<li>Nhưng thực ra lại rất ki bo</li> <li type="disc">Không thương
chồng</li>
<li type="square">Lười như hủi ;-)</li>
</ul>List bên trái (danh sách mua đồ)
chắc không cần giải thích vì <ol> nghĩa
là ordered list (có thứ tự 1, 2, 3...). List bên phải (tính cách vợ) là
unodered và type của <ul> là circle
nên ở tất cả các đầu dòng đều được tự động đặt một
còng tròn (rỗng). Riêng dòng dưới, do
<li> có type là disc và square nên đầu
dòng thứ 3 là một chấm đen, đầu dòng thứ 4 lại là một hình vuông đen. Cascading Style Sheets
Tương tự trong Word, bạn có thể dùng
Style Sheets (CSS) trong HTML để định
dạng cho trang web. Thay vì phải viết đi
viết lại một số TAGs, bạn có thể viết sẵn
trong một đoạn code ở đầu trang hoặc trong một .css file rồi import vào
trang web. CSS/CSS2 có rất nhiều
thuộc tính mà tôi không thể kể hết trong
trang này, xin giới thiệu với bạn chút ít về
nó để bạn làm quen và có thể học thêm
bằng cách xem trong HTML code của các trang web hay. Xem trong đoạn
code dưới bạn sẽ thấy rõ hơn tác dụng của
CSS. Code:
<html> <style type="text/css">
.button{
background-color: #7083c7;
color: #ffffff;
border-left: 1px solid #9dbcff;
border-right: 1px solid navy; border-top: 1px solid #9dbcff;
border-bottom: 1px solid navy
} .text{
font-family: arial, verdana;
font-color: red;
font-size: 12px;
} body {
SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff;
SCROLLBAR-BASE-COLOR: #7083c7
}
</style> <body>
<form>
<input type="button" value="send"
class="button">
</form>
<div class="text">This is a test</ div>
</body>
</html>Trong ví dụ trên, bạn thấy dòng
chữ "This is a test" không nằm trong
cặp TAG <font> và </font> mà nằm giữa
<div> và <div>. TAG <div> mang thuộc tính class="text" và có tác
dụng như: <font face="arial,
verdana" color="red" size="2">. Và
cứ như vậy với những đoạn text khác
trong cả trang. Cái lợi ở đây là khi muốn
thay đổi giao diện cả trang, bạn không cần sửa từng đoạn code mà chỉ cần thay đổi thuộc
tính .text trong CSS. Thuộc tính của font Trích:
* font-style: normal (thẳng) hay
italic / oblique (nghiêng)
* font-variant: normal (bình thường)
hay small-caps (hoa nhưng nhỏ như
các chữ khác trong cùng dòng) * font-weight: normal (bình thường),
bold, bolder (đậm) hay light, lighter
(gầy)
* font-size: cỡ của chữ - giống như <font
size="">
o kiểu tuyệt đối: xx-small, x-small, small, medium, large, x-large hoặc xx-
large
o kiểu tương đối: smaller hoặc larger
o chiều rộng: mm, cm, in (inch), pt
(point), px (pixel), pc (pica)...
* line-height: khoảng cách giữa các dòng chữ
o normal: bình thường
o tuyệt đối: dùng số (1.5 / 2 / 3....). Ví
dụ: nếu chiều khổ chữ là 10 pt và line-
height: 1.5 thì khoảng cách giữa các
dòng sẽ là 10 x line-heigt = 10 x 1.5 = 15 pt
* font-family: cho phép định kiểu chữ
(Arial, Verdana, sans-serif) Thuộc tính của nền và màu trong trang
web Trích:
* background-attachment: thuộc
tính này cho phép chọn xem hình nền
nằm cố định trong trang web (fixed)
hay trượt theo phần bạn xem (scoll)
* background-color: có thể chọn màu (RGB: 255,255,255 / color name:
white / Hex: #ffffff) hoặc
transparent
* background-image: cho phép bạn
chọn một hình làm nền cho trang web
* background-position: cho phép bạn chọn điểm bắt đầu của hình nền
* background-repeat: tự động nối tiếp
(repeat) / tự động nối tiếp theo chiều
ngang (repeat-x) / tự động nối tiếp theo
chiều dọc (repeat-y) / khộng tự động nối tiếp
(no-repeat) Ví dụ: Code:
<style>
body{
background-image: url(images/
bg.gif);
background-position: 50% 50%; background-repeat: no-repeat;
background-color: black;
}Muốn có thanh cuộn màu trong
trang web, bạn chỉ cần dòng code
sau: Code:
<style>
body {
SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #ffffff;
SCROLLBAR-BASE-COLOR: #7083c7;
} </style> Sổ lưu bút (guestbook), diễn đàn
(forum) cho homepage
Những trang web cá nhân thường có
một sổ lưu bút để người thăm homepage có
thể để lại vài dòng. Chắc bạn cũng muốn biết
làm thế nào để có được một sổ lưu bút như vậy đúng không? Ðể tạo được một
guestbook hay một forum, bạn cần biết
viết CGI, PHP hoặc ASP... Nhưng
không vội lo khi những thứ tôi vừa nêu
không nói lên điều gì cả ;-) Bạn vẫn có thể
có được những thứ bạn cần. Chỉ cần đăng ký một dịch vụ miễn phí là sau vài phút
homepage của bạn đã có cả guestbook
lẫn forum. Sau khi đăng ký, bạn sẽ có
username, password và vài dòng
HTML code tương tự như dưới để cài vào
trang web của mình: Code:
<a href="http://two.guestbook.de/
gb.cgi?gid=110699">Click here to
sign my guestbook!</a>Trong ví dụ
trên, bạn thấy tôi đăng ký guestbook
(cũ) của mình tại www.guestbook.de và có được ID là 110699. Tôi đưa dòng
HTML code trên vào menu của trang
web và người đến thăm chỉ cần gõ vào đó để
xem/ghi lưu bút. Dưới đây là danh
sách một số dịch vụ miễn phí:
Địa chỉ download: http:// www.vitinh.de/cgi-bin/
download_guestbook.cgi Địa chỉ Demo GB: http://
www.vitinh.de/cgi-bin/
guestbook.cgi Ðịa chỉ support: http://
www.vitinh.de/downloads/
guest...tbook_help.htm Hy vọng bạn sẽ hài lòng! Cách phá các Popup quảng cáo của
FWP (Free Webspace Provider)
Các bạn có Homepage đặt tại [các dịch vụ
Webspace miễn phí] chắc cũng đã có lần tự
hỏi, làm cách nào để bỏ mấy cái Popup
chết tiệt này đi để người xem đỡ rối mắt. Bỏ bao ngày đêm ra làm được trang web thật
vừa mắt với bao nhiêu hình ảnh đẹp mà bị
cái đống rác Popup che hết kể cũng tức.
Cũng đã có nhiều bạn viết thư hỏi. Trong
trang web này, tôi xin giới thiệu với bạn
các cách phá Popup cho nhiều FWP khác nhau. Nhưng trước khi đọc tiếp, bạn
nên biết một số điều sau: * Phá Popup đồng nghĩa với không tuân
theo Term Of Service (TOS) của FWP
nên họ có quyền "đá đít" bạn ra và xóa
hẳn homepage của bạn lúc nào cũng được.
Vì lý do này, bạn nên tạo cho trang
web của mình một địa chỉ độc lập (redirect - ví dụ: www.tenban.tk hoặc come.to/
tenban) , không liên quan gì tới
provider nơi bạn dặt trang web đề
phòng khi họ phát hiện ra và cấm địa chỉ
của bạn. Khi đó bạn chỉ cần thay đổi TARGET
URL là xong. * Nếu ai cũng làm như bạn thì các FWP
sống bằng cái gì?
* Và điều quan trọng nhất là: bạn chưa
từng đọc TOS, bạn không quan tâm đến sự
sống còn của FWP vả lại họ cũng đã có địa chỉ
E-Mail của bạn để bán rồi và... xác suất bị "đá đít" là rất nhỏ, nếu "đá đít" thì bạn làm
account mới ;-) Nếu bạn cũng đồng ý với những gì tôi nêu
trên thì làm ơn tiếp tục! Nếu không biết
gì về HTML lên trên đọc lại
V3 Forwarder (come.to/tenban) &
dot.tk
[Come.to] và [dot.tk] cung cấp dịch vụ Forward. Nếu bạn đang ở Geocities, địa
chỉ của bạn sẽ là www.geocities.com/
tenban. Ðịa chỉ này dài và khó nhớ
hơn come.to/tenban của V3 và
www.tenban.tk của dot.tk. Khi đăng
ký ở V3, bạn sẽ có sự lựa chọn giữa nhiều kiểu quảng cáo khác nhau, chọn Frame!
Dot.tk tự chèn trang của bạn vào một
Frame và tung ra một Popup quảng
cáo. Ðưa dòng code sau vào đầu
HTML code của trang chủ để phá Frame
quảng cáo: Code:
<script language="JavaScript">
// killframe @ www.tridung.de
if (top.location != self.location)
{top.location = self.location}
</script>250free.com cho phép bạn upload 250 MB và tặng
kèm theo banner, popups đủ loại. Ðể
phá quảng cáo, hãy thay TAG
<body> trong HTML Code của từng
trang bằng: Code:
<noembed>
<body>
</noembed> <script language="JavaScript">
//Banner Killer by www.tridung.de
var td, pn;
td = "<bo";
pn = "dy>";
document.write(td+pn); </script>và </body> bằng: Code:
<script language="JavaScript">
//Banner Killer by www.tridung.de
var lt, jr;
td = "</bo";
pn = "dy>"; document.write(lt+jr);
</script> <noembed>
</body>
</noembed>250free thay đổi thường
xuyên Banner-Code của họ và cũng
luôn tìm cách vô hiệu hóa những dòng
code của bạn Batcave.net / ZeroCatch
[batcave.net] và [0catch.com] tặng
bạn 100 MB và banner, popups... Ðể
phá quảng cáo của họ, bạn thêm đoạn
code (màu đỏ) dưới vào ngay sau TAG
<html> trong HTML code: Code:
<html>
<!-- Banner Killer by
www.tridung.de -->
<noscript>
<title> <nobody>
</title>
</noscript>
<head>
<title>Your web page title</title>
</head> <body>...Bravenet.com
cung cấp đủ thứ, cả Popups và Banner.
Ðưa những dòng code đỏ sau vào sau
tag <html> trong HTML code của từng
trang để phá: Code:
<html>
<noembed>
<nobody>
</noembed>
<body>Crosswinds.netcho bạn sử dụng Webspace vô tư nhưng cũng quấy rầy
bạn bởi Popups. Ðưa dòng code sau
vào trước TAG <html> (đầu trang) của
từng trang để "tóm gọn" và đóng Popup
ngay khi nó vừa mở ra: Code:
<script language="JavaScript">
var winname1="jW4Lo";
var winname2="s9wh";
var
windowname=winname1+winname2; handle = window.open
("index.htm", windowname);
handle.close();
</script>PS: Crosswinds không tìm
cách phá code của bạn, họ xóa thẳng
tay trang web của bạn, sau nhiều lần họ sẽ xóa hẳn account. Tôi cũng đã tạo một
account trên crosswinds.net nhưng
cũng bị họ xóa mất.
Fortunecity.com
[Fortunecity.com] cho bạn sử dụng 100
MB nhưng cũng quấy rầy bạn bởi Popups. Ðưa dòng code sau vào trước TAG
<body> của từng trang để phá: Code:
<script language="JavaScript">
<!--
function td() { return true; }
window.onerror = td;
//--> </script></head>
<noscript> <script
language="JavaScript">
<body>
</script>
</noscript>Freepage [Freepage] cho bạn sử dụng 20 MB
nhưng cũng quấy rầy bạn bởi Frame. Ðưa
dòng code sau vào HTML code của
trang chủ để phá Frame: Code:
<script language="JavaScript">
// killframe @ www.tridung.de
if (top.location != self.location)
{top.location = self.location}
</script>Geocities.com [Geocities.com] cho bạn sử dụng 15 MB
nhưng cũng quấy rầy bạn bởi một Popup-
Menu. Thêm dòng code màu đỏ vào
trong HTML code sau TAG </html>
của từng trang để phá: </body>
</html>
<noembed> Geocities thay đổi thường xuyên
Banner-Code của họ và cũng luôn tìm
cách vô hiệu hóa những dòng code của
bạn.