- HTML là chữ viết tắt của Hyper Text Markup Language (Ngôn ngữ hiển thịsiêu văn bản ). - Một file HTML là một file text bao gồm những tag nhỏ - Những tag hiển thị nói cho trình duyệt biết nó phải hiển thịtrang đó như thế nào - Một file HTML phải có phần mở rộng là .htm hoặc .html - Một file HTML có thể được tạo bởi một trình soạn thảo đơn giản . Bạn có muốn thử không? Nếu bạn sử dụng Window hãy mở Notepad, nếu bạn sử dụng Mac mở ứng dụng Simple Text. Với OSX bạn mở TextEdit và thay đổi lựa chọn sau: Select (trong cửa sổ preference) > Plain Text thay vì Rich Text và chọn "Ignore rich text commands in HTML files". Việc này rất quan trọng bởi vì nếu bạn không làm vậy thì code HTML có thể không đúng . Sau đó bạn gõ vào những dòng sau: <html> <head> <title>Viet Photoshop</ title> </head> <body> www.vietphotoshop.com and www.bantayden.com. <b>Photoshop and web design resources </b> </body> </html> Lưu file lại với tên là "mypage.htm" vào desktop cũng được . Sau đó bạn đóng trình soạn thảo Notepad hoặc Simple Text lại và tìm đến file mypage.htm ở desktop rồi nhấp đúp vào trình duyệt sẽ hiển thị nội dung của trang. Giải thích ví dụ trên: Thẻ đầu tiên trong tài liệu HTML là <html>. Thẻ này nói cho trình duyệt biết đây là điểm khởi đầu của một tài liệu HTML. Thẻ cuối cùng của tài liệu là </html>, thẻ này nói cho trình duyệt biết đây là điểm kết thúc của văn bản . Đoạn chữ nằm giữa hai thẻ <head> và </ head> là thông tin của header. Thông tin header sẽ không được hiển thịtrên cửa sổ trình duyệt . Đoạn chữ nằm giữa cặp thẻ <title> là tiêu đề của văn bản . Dòng tiêu đề này sẽ xuất hiện ở thanh trạng thái của trình duyệt web. Đoạn chữ nằm giữa hai thẻ <body> là những gì nó sẽ thể hiện trên trình duyệt của bạn . Đoạn chữ nằm giữa hai thẻ <b> và </b> sẽ xuất hiện dưới dạng đậm Phần mở rộng là HTM hay HTML? Khi bạn lưu một văn bản dưới dạng HTML, bạn có thể sử dụng cả hai dạng là .htm và .html. Chúng ta đã sử dụng dạng .htm trong ví dụ trên. Lý do này bắt nguồn từ nguyên nhân ngày trước là có những phần mềm chỉcho phép phần mở rộng có tối đa là 3 chữ cái. Với những phần mềm mới hiện nay chúng ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu bạn lưu lại với phần mở rộng là .html Một chú ý khi sử dụng trình soạn thảo HTML: Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa một tài liệu HTML bằng cách sử dụng WYSIWYG (what you see is what you get = thấy gì có đó ) như là Frontpage, Claris Homepage, Dream weaver hoặc Adobe PageMill thay vì bạn phải tự viết những cặp thẻ từ đầu đến cuối . Nhưng nếu bạn muốn trở thành một web master đầy kỹ thuật , tôi khuyên bạn nên sử dụng những trình soạn thảo text đơn giản để học và làm quen với cấu trúc câu lệnh của HTML.

80s toys - Atari. I still have