XtGem Forum catalog
HTML sử dụng thẻ <a> (anchor) để tạo đường liên kết đến một tài liệu khác. Thẻ anchor có thể liên kết đến bất cứ một tài nguyên nào trên internet, chúng có thể là một trang HTML, một tấm hình, một file nhạc , một bộ phim .v.v. Cú pháp để tạo một thẻ anchor <a href="url">Chữ bạn muốn ở đây </a> Thẻ <a> được sử dụng để tạo một điểm neo và liên kết bắt đầu từ đó , thuộc tính href đượcsử dụng để chỉ ra tài liệu sẽ được liên kết đến , và chữ ở xuất hiện ở giữa hai tag < và > sẽ được hiển thị dưới dạng siêu liên kết . Điểm neo sau xác định liên kết đến diễn đàn của vietphotoshop.com <a href="http:// www.vietphotoshop.com/ forum">Mời bạn vào diễn đàn của VPTS</a> Dòng code ở trên sẽ xuất hiện như sau trong trình duyệt . Mời bạn vào diễn đàn của VPTS Thuộc tính đích đến : Với thuộc tính đích đến , bạn có thể xác định liên kết đến tài liệu khác sẽ được mở ra ở đâu . Dòng code dưới đây sẽ mở tài liệu được liên kết trong một cửa sổ trình duyệt mới . <a href="http:// www.vietphotoshop.com/
forum"target="_blank">Mời bạn vào diễn đàn của VPTS</a> Thẻ anchor và thuộc tính tên Thuộc tính tên được sử dụng đểtạo một điểm neo đã được đặt tên. Khi sử dụng điểm neo đã được đặt tên trước chúng ta có thể tạo ra những đường liên kếtmà người đọc có thể nhảy trực tiếp đến một phần cụ thể nào đó trên trang web, thay vì họ phải kéo xuống dưới để tìm thông tin. Một dạng như là bookmark vậy ! Dưới đây là cú pháp của điểm neo được đặt tên trước : <a name="Tên">Chữ bạn muốn hiển thị ở đây </a> Thuộc tính tên được sử dụng đểtạo điểm neo. Tên của điểm neo có thể là bất cứ thứ gì bạn muốn . Dòng code sau xác định điểm neo được đặt tên trước . <a name="Photoshop Tutorial">Tất cả tutorial ở đây </a> Bạn có thể nhận ra rằng thẻ anchor được đặt tên trước được hiển thị không có gì đặc biệt . Để trực tiếp liên kết phần Photoshop Tutorial, bạn chỉ phải thêm dấu # và tên của điểm neovà cuối cùng của một URL. Xem ví dụ sau <a href="http:// www.vietphotoshop.com/ #tutorials">Quay lại trang tutorials</a> Một đường liên kết đến phần Quay lại trang tutorials TỪ trang"html_chuong_3.htm" sẽ như sau: <a href="#tutorials">Quay lại trang tutorials</a> Mẹo giúp bạ Luôn luôn thêm một đường dẫn mỗi khi bạn muốn dẫn đến một thư mục con. Nếu bạn để đườngliên kết như sau: href=" http:// www.vietphotoshop.com/ html " thì bạn sẽ tạo ra 2 lệnh HTTP cho server, bởi vì server sẽ thêm một đường dẫn vào địa chỉ và tạo ra một lệnh mới như sau: href=" http:// www.vietphotoshop.com/ html /" Điểm neo được đặt tên thường được sử dụng để tạo Mục
Lục tạitrang đầu tiên của một tài liệu nhiều trang. Môi chương trong tài liệu đó được cho một điểm neo, và liên kết đến mỗi một điểm neo này sẽ được đặt ở trên cùng của tài liệu . Nếu trình duyệt không tìm đượcđiểm neo được chỉra từ trước , nó sẽ quay lên phần trên cùng của tài liệu . __