Polaroid
NHẬP TÊN CẦN TẠO:

Font chử:

Chọn Size:

Màu nền:

Màu chử:DÒNG1:

DÒNG2:

DÒNG3:

Logo:

Font:


MÀU CHỬ:

MÀU NỀN:

Teks :
NHẬP TÊN CẦN TẠO

SIZE

MÀU NỀN

Độ chử nổi

Shade

MÀU CHỬ

kiểu Logo