Insane
Tên tiếng Nhật , Trung Quốc và Lào,hàn quôc của bạn là gì?
1.Bạn muốn biết tên mình theo tiếng Nhật Bản là gì ? Hãy dựa theo bảng này để tìm ra cái tên ''độc đáo '' của bạn nhé: A- ka
B- tu
C- mi
D- te
E- ku
F- lu G- ji
H- ri
I- ki
J- zu
K- me
L- ta M- rin
N- to
O-mo
P- no
Q- ke
R- shi S- ari
T-chi
U- do
V- ru
W-mei
X- na Y- fu
Z- zi
Ví dụ bạn tên Lê Hoàng : L = ta, Ê = ku -> Lê =
Taku ; H = ri, O = mo, A
= ka, N = to, G = ji ->
Hoàng = Rimokatoji
Vậy Lê Hoàng theo tiếng Nhật đầy đủ là Rimokatoji Taku (đọc tên trước họ )